ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

ประจำศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาลงกรณ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปวส.
- ไม่จากัดเพศ (เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้ว)
- อายุ 22 – 40 ปี
- มีประสบการณ์ทางานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

หน้าที่หลัก

(1) การทานัดและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เพื่อตรวจประเมินก่อนผ่าตัด, นัดผ่าตัด, และตรวจติดตามหลังผ่าตัด ทางโทรศัพท์และทางหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงการติดตามนัดกับผู้ป่วยหรือญาติ

(2) การตอบคาถามและให้คาแนะนาแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คาแนะนาความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้มาติดต่อที่ไม่ใช่ผู้ป่วยของศูนย์ฯ

(3) การจัดการเอกสารตรวจรักษา ได้แก่ การเตรียมแฟ้มประวัติและเอกสารอื่นสาหรับการตรวจ การผ่าตัด และเอกสารค่าบริการให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการส่งประวัติการตรวจเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และการตรวจสอบรายการนัดผู้ป่วยล่วงหน้า

(4) งานประสานงาน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามผลเพิ่มเติมตามที่แพทย์สั่ง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประสานงานกับแพทย์ของศูนย์ฯ รวมถึงการติดต่อยืนยันนัดกับผู้ป่วย

(5) เก็บสถิติผู้รับบริการประจาวัน และสรุปผลการตรวจผู้ป่วยใหม่ รวมถึงช่วยทาฐานข้อมูลผู้ป่วย

(6) ส่งหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล รวมถึงการส่งฎีกา ตามรอบที่กาหนด

(7) ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ และ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานตามสมควร

 สนใจสมัคร ติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 61637 คุณชลอ ชัยวิเศษ

Visitors: 143,883