อาจารย์ นายแพทย์วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา ภูมิคุ้มกันและการอักเสบในลูกตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ             08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
                        วันจันทร์          08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิคเลเซอร์
                        วันจันทร์          13.00 - 16.00น.
                 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันจันทร์          16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,151