อาจารย์ แพทย์หญิงกิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต้อหิน

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันอังคาร        08.30 - 10.30น.

                        วันพฤหัสบดี    08.30 - 10.30น.


                       คลินิคต้อหิน

                        วันพฤหัสบดี    13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันเสาร์          08.30 - 12.00น.

Visitors: 140,156