รับสมัครธุรการ (ชั่วคราว) ศูนย์เลเซอร์ฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ หน้าที่ 1
Job Description: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
หน่วยงาน: ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ฝ่ายจักษุวิทยา
ผู้บังคับบัญชา: หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ)
------------------------------------------------
หน้าที่หลัก

(1) การทานัดและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เพื่อตรวจประเมินก่อนผ่าตัด, นัดผ่าตัด, และตรวจติดตามหลังผ่าตัด ทางโทรศัพท์และทางหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงการติดตามนัดกับผู้ป่วยหรือญาติ
(2) การตอบคาถามและให้คาแนะนาแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คาแนะนาความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้มาติดต่อที่ไม่ใช่ผู้ป่วยของศูนย์ฯ
(3) การจัดการเอกสารตรวจรักษา ได้แก่ การเตรียมแฟ้มประวัติและเอกสารอื่นสาหรับการตรวจ การผ่าตัด และเอกสารค่าบริการให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการส่งประวัติการตรวจเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และการตรวจสอบรายการนัดผู้ป่วยล่วงหน้า
(4) งานประสานงาน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามผลเพิ่มเติมตามที่แพทย์สั่ง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประสานงานกับแพทย์ของศูนย์ฯ รวมถึงการติดต่อยืนยันนัดกับผู้ป่วย
(5) เก็บสถิติผู้รับบริการประจาวัน และสรุปผลการตรวจผู้ป่วยใหม่ รวมถึงช่วยทาฐานข้อมูลผู้ป่วย
(6) ส่งหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล รวมถึงการส่งฎีกา ตามรอบที่กาหนด
(7) ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ และ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานตามสมควร
(8) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปวส.
- ไม่จากัดเพศ (เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารมาแล้ว)
- อายุ 22 – 40 ปี
- มีประสบการณ์ทางานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ หน้าที่ 2
ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Microsoft Office และการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ดี รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- สามารถใช้งานเครื่องใช้สานักงานได้ดี
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี ทั้งพูด เขียน และอ่าน
- มีความละเอียด รอบคอบในการทางาน โดยเฉพาะการอ่าน
- มีทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ปานกลางขึ้นไป
- มีความสามารถในการทางานเป็นทีม การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบงาน มีน้าใจ เสียสละ อดทนและรักการให้บริการ
- มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และประหยัดในการใช้ทรัพยากรส่วนรวม

สนใจสมัคร ติดต่อ 02-256-4142 คุณชลอ ชัยวิเศษ

Visitors: 57,641