สัมมนาภาควิชา ปี 2019

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา ได้จัดงานสัมมนาภาควิชา ประจำปี 2562 ขึ้น 

ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช โฮเต็ล&สปา จังหวัดระยอง

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดความรักและเสียสละให้กับองค์กร สร้างความเข้าใจในวิถีการทำงานขององค์กร และเห็นความสำคัญของตนเอง รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 

รูปกิจกรรม

Visitors: 57,640