ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านกระจกตาเฉพาะทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้ สเต็มเซลล์ หน่วยกระจกตา ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

1.   ผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.   ผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.   เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ตำแหน่ง         ผู้ช่วยวิจัย        จำนวน           1        ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาเอก สาขาเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านวิเคราะห์ รวมทั้งเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ (manuscript) ได้อย่างดี

3.มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ

4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

5.มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย มีความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์ จักษุวิทยา Biology และ Biostatistic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

1.ดำเนินงานวิจัยทางด้านกระจกตาและผิวดวงตาร่วมกับทีมแพทย์ เขียน ทบทวน และแก้ไข manuscript และทำการ submit เพื่อตีพิมพ์

2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  

ตำแหน่ง         ผู้ช่วยวิจัย        จำนวน           1        ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท

คุณสมบัติ

1.จบปริญญาโท สาขาเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านและเขียนบทความหรืองานวิจัยได้

3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft office และเครือข่าย Internet

4.มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย หรือการวิเคราะห์ผลการวิจัยทางสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

1.ดำเนินงานวิจัยทางด้านกระจกตาและผิวดวงตา

2.วางแผนและร่างแบบแผนงานวิจัยใหม่

3.เขียนงานวิจัยหรือบทความเพื่อตีพิมพ์

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่ธุรการ          จำนวน           1        ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1.อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

2.ได้รับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนัขงาน ก.พ. รับรอง

3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี

4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยหรือจัดการเกี่ยวกับทุนวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเอกสารการวิจัย

2.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและการเบิกจ่ายทุนวิจัย

3.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

4.ทำสรุปรายงานการประชุมและจดหมายต่างๆ

5.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

2. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิ

3. ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)

4. บัตรประจำตัวประชาชน

5. ทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบุชื่อผู้สมัคร

6. Curriculum Vitae (ถ้ามี)

 

ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึก 14 ชั้น ชั้น 2

ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น.–16.30 น. (ตามวันเวลาราชการ)

โทรศัพท์ 02-256-4142-4

 

Visitors: 40,322