หน่วยสายตาเลือนราง

ในบางโรค แม้ว่าจะรักษาไม่หาย แต่เราต้องมีทางออกให้กับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้”

            สำหรับการรักษาผู้ป่วยสาตาเลือนราง แม้การรักษาจะสิ้นสุดแล้วทั้งด้วยยาหรือการผ่าตัดแก้ไข  แต่ไม่ได้หมายความว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพจะสิ้นสุดลงไปด้วย ดั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสายตาเลือนรางหรือพิการ เพื่อระดมเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นซึ่งสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีสายตาเลือนราง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีศักยภาพในการออกไปใช้ชีวิต อาทิ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาหรือวัยทำงาน ที่ผ่านมากองทุน ฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แว่นฝังกล้องโทรทัศน์ รวามถึงเครื่องช่วยอ่านที่มีกำลังขยายสูงให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกันนี้ยังเตรียมที่จะเปิดให้บริการอบรมการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง โดยจะเป็นการแนะนำการมใช้งานอุปกรณ์ (Tablet) และแอปพลิเคชัน (Applocation) ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิติประจำวันอีกด้วย

Visitors: 140,151