Logo design contest

 

โครงการเสวนาให้ความรู้แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ และประชาสัมพันธ์องค์กร


หลักการและเหตุผล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นศูนย์ที่ให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาอย่างครบวงจร โดยให้การรักษาผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา รวมถึงปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่กระจกตา ในผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ หรือผู้ป่วยพร่องสเต็มเซลล์ ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ครบรอบ 60 ปี ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ทาการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นรายแรกของประเทศไทย ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการเสวนาให้ความรู้แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางการรักษาและตระหนักถึงการดูแลดวงตาให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์องค์กร
ในปัจจุบันศูนย์ฯ มีการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา และการผ่าตัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดและตรงตามมาตราฐานสากล รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแก่สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คลินิกเอกชน และประชาชนทั่วไป จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดโลโก้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา รพ.จุฬาลงกรณ์ มีตราสัญลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์สาหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ
2. เพื่อสร้างสรรค์และสื่อสารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไปผู้มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบ


วิธีการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโลโก้ ตามสื่อต่างๆ ของ รพ.จุฬาลงกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้
1. โลโก้ของศูนย์ฯ ต้องแสดงถึงความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา
2. มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจาง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
3. ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ (อย่างละ 1 แบบ) ที่บ่งบอกถึงความเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”
4. ชื่อที่กาหนด คือ
4.1 ชื่อภาษาไทย: ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Excellence Center for Cornea and Limbal Stem Cell Transplantation King Chulalongkorn Memorial Hospital
5. ใช้สีประจาสถาบันสีชมพูเป็นหลัก ใช้สีไม่เกิน 4 สี ไม่จากัดเทคนิค ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น และสามารถใช้ในการพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดา
6. ข้อกาหนดสีชมพู คือ C10 M70 Y20 K15


คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และเงื่อนไข
1. ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
2. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นาผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนาเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย


วิธีการส่งผลงานสัญลักษณ์เข้าประกวด
1. สมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://bit.ly/2JMYvBX หรือ Scan QR code
2. ส่งแบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสี และขาวดา ติดบนกระดาษแข็ง หรือ พลาสติลูกฟูก ด้านหลัง
3. ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน พร้อมคาอธิบายความหมายแนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป พร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป โดยอัฟโหลดผ่านทาง Google Drive โดยกดเข้าไปที่ link https://bit.ly/2JMYvBX
4. ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก 14 ชั้น ชั้น 2 1873 ถ. พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสาคัญ


เกณฑ์การตัดสิน

- การสื่อความหมาย 20 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
- ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน
- มีความทันสมัยและเป็นสากล 20 คะแนน
- ความสามารถในการนาไปใช้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 20 คะแนน


ระยะเวลาดาเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 20 มกราคม – 31 มกราคม 2562
- ระยะเวลาส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
- การประกาศผล 15 มีนาคม 2562 ดูผลการประกวดได้ที่ http://www.chulaophthalmology.org
สถานที่มอบรางวัล ในวันจัดงานเสวนาให้ความรู้แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ลานเอนกประสงค์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท


กรรมสิทธิ์ของผลงาน
- ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ฝ่ายจักษุวิทยา ซึ่งมีสิทธิคัดเลือกนาไปจัดแสดงนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานและไม่เสียค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น


คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
อาจารย์ประจาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ (หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ)
2. รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ (หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา)
3. อ.พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล กรรมการ
4. นางกนกอร ทัพเจริญ กรรมการ
5. นางสาวกัลยณัฏฐ์ ตุลาสมบัติ กรรมการ
6. ผศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร กรรมการและเลขานุการ
7. อ.พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ ผู้ช่วยเลขานุการ


ติดต่อและสอบถามข้อมูลที่
- ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02 256-4421-22

Visitors: 57,871