5 มีนาคม 62 Varying Presentations of Optic Neuritis

Varying Presentations of Optic Neuritis

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมประสาทจักษุวิทยา จะจัดงานVarying Presentations of Optic Neuritis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเส้นประสาทตาอักเสบทั้งที่พบบ่อย เช่นโรค multiple sclerosis และ neuromyelitis optica และที่พบไม่บ่อย เช่น sarcoidosis, autoimmune vasculitis เพื่อให้แพทย์ผู้ทำการักษาได้ตระหนัก และคิดถึงโรคที่พบไม่บ่อยเหล่านี้ร่วมด้วยเสมอ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นประสาทตาอักเสบ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยตามอาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (symptom-based) ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้การวินิจฉัยแยกโรคตามกลุ่มอาการ เลือกส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอน และสามารถให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยรายนั้นๆ ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดในบางพื้นที่ได้ สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป จะได้นำความรู้ไปเพื่อปฏิบัติงานจริง และสำหรับแพทย์ประจำบ้านจะได้ทบทวนความรู้สาขาจักษุประสาท โดยเฉพาะเรื่องเส้นประสาทตาอักเสบ ก่อนจะจบการฝึกอบรม และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

โดยงานจะจัดในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 สำหรับจักษุแพทย์ อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ ณ ห้อง 150 ที่นั้ง อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 รพ.จุฬาลงกรณ์ 

หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่ ------> Register <------  หรือ สามารถสมัครผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ 

 

Visitors: 57,870