11 ธันวาคม 2561 Soft Cadaver Glaucoma Surgery 201

ด้วยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะจัดงานประชุม Soft Cadaver Glaucoma Surgery

ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 นั้น

สมัครลงทะเบียนเข้าร่วม

ผู้ประสานงาน นางสาวทัศนีย์ ดวงตาเห็นธรรม โทร 085-331-5446

Email : tasdaungta@hotmail.com

Visitors: 57,871