รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือปิดบังใบหน้า) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาใบ Transcript 1 ชุด
4. ใบรับรองต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด
5. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ชุด
6. เอกสาร Curriculum Vitae (CV) 1 ชุด
7. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
8 ใบเพิ่มพูนทักษะ 1 ชุด

ส่งเอกสารการสมัครฯได้ที่ห้องธุรการ ฝ่ายจักษุวิทยา ตึก 14 ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบฟอร์มแบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน

Visitors: 28,987