รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือปิดบังใบหน้า) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาใบวุฒิบัตร 1 ชุด
4. สาเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ชุด
5. เอกสาร Curriculum Vitae (CV) 1 ชุด
6. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
7. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1ชุด
 
ส่งเอกสารการสมัครฯได้ที่ห้องธุรการ ฝ่ายจักษุวิทยา ตึก 14 ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบฟอร์มแบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Visitors: 30,319