อ.พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์


                                              
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

Fellowship in Cornea and Refractive surgery, King Chulalongkorn memorial hospital

Residency in Ophthalmology, Rajavithi hospital, Bangkok, Thailand

Faculty of Medicine, Siriraj hospital, Mahidol university, Bangkok, Thailand

สาขาวิชา : จักษุวิทยา กระจกตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันจันทร์ 9.30 - 12.00น
                       
                       คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา  
                       วันพุธ 13.00 - 16.00น.
Visitors: 140,159