ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and Vitreous Fellowship) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ (เรียงตามลำดับอักษร)

1. แพทย์หญิงปรียจรรย์ เหล่าไทย

2. แพทย์หญิงมันตาภรณ์ อิฐรัตน์

3. นายแพทย์อริยะ ทวีรุจจนะVisitors: 13,053