การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอยินดีต้อนรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship) ซึงในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ทางภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

 

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นลูกตา (Retina and vitreous)

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (OPRS)

3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุประสาท (Neuro-ophthalmology)

4. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and  

    refractive surgery)

5. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma)

6. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (Pediatric and strabismus)

7. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Uveitis)

 

โดยผู้สมัคร ต้องทำการกรอกใบสมัครผ่านทางระบบ Website เท่านั้น (โปรดอ่านวิธีการสมัครด้านล่าง) พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารประกอบการสมัค ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา พร้อมลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาใบวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา พร้อมลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ชุด

5. Curriculum Vitae (CV) จำนวน 1 ชุด

6. เอกสารการรับรองต้นสังกัด (หนังสือรับรองทุน) (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

7. จดหมายรับรอง (Letter of recommendation) จากผู้ให้การรับรอง อย่างน้อย 2 ท่าน


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการสมัคร (* โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการสมัคร *)

1. ทำการกรอกแบบฟอร์มการสมัครด้านล้างให้ครบถ้วนทุกช่อง ห้ามเว้นว่างไว้ (หากไม่มี ให้ระบุว่า "ไม่มี")

2. ทำการ Upload รูปถ่ายสี หน้าตรง ที่สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้สมัครได้ชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ที่บริเวณล่างสุดของแบบฟอร์ม (ขนาดของ File ต้องไม่เกิน 150 KB)

3. ทำการส่ง File เอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะข้อ 1-6 ในรูปแบบ PDF มาที่อีเมลล์ a.mavichak@gmail.com ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จ (ไม่ต้องส่งจดหมายรับรอง หรือ Letter of recommendation มาที่อีเมลล์นี้) 

4. ทำการส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด รวมทั้งจดหมายรับรอง หรือ Letter of recommendation จากผู้ให้การรับรอง ในรูปแบบของไปรษณีย์ (หรือท่านสามารถนำมาให้ด้วยตนเอง) มาที่

 

   คุณชลอ ชัยวิเศษ  

   ธุรการภาควิชาจักษุวิทยา 

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   1873 ถนนพระราม 4  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

   กทม. 10330

 

5. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-256-4142 ,  02-256-4420-4 หรือ 084-333-6886 (ในวันและเวลาราชการ)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 14,194