11 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในงานอบรมเวชระเบียน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงานอบรมเวชระเบียน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 ดังนี้ 

1.รางวัลเวชระเบียนดีเด่น ได้แก่ แพทย์หญิงธันยพร ศรีเบญจภานนท์

2.รางวัล Date and Time ยอดเยี่ยม ได้แก่ แพทย์หญิงเอมอร แสงศิรินาวิน

3.รางวัล Consent Form ยอดเยี่ยม ได้แก่ แพทย์หญิงกัญญาลักษณ์ แก้วประดิษฐ์

4.รางวัล Operative Note ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายแพทย์ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติ และ

5.รางวัล S.O.A.P ยอดเยี่ยม ได้แก่ แพทย์หญิงวรนันท์ กัมมารพัฒน์

Visitors: 57,871