9 มิถุนายน 2560 พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล

9 มิถุนายน 2560 : คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

Visitors: 57,641