20 เมษายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

20 เมษายน 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 57,641