28 เมษายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

28 เมษายน 2560 : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สกล ตั้งจรรยาธรรม แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลระดับ "ดีมาก (Very Good)" จากงานวิจัย An Accuracy of Axial Length Measurements in Retinal Detachment Obtained by Optical Biometry and Acoustic Biometry : A Prospective Study และ นายแพทย์ดิสรณ์ สุวจนกรณ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลระดับ "ดี (Good)" จากงานวิจัย Comparison of Efficacy between conventional lid hygiene and additional thermal pulsatile system (Lipiflow) in anti-glaucoma agent related meibomian gland dysfunction ใน งานประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 57,871