หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา

หน่วยจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and vitreous unit)

 

หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์การให้บริการรักษาโรคจอตาและน้ำวุ้นลูกตาแบบครงวงจร ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคของน้ำวุ้นลูกตาและความผิดปกติของจอตาทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ หรือโรคจอตาและน้ำวุ้นลูกตาที่มีความซับซ้อนกว่าผู้ป่วยปกติได้ โดยสามารถให้การตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ อาทิเช่น

 

     - การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดโดยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ (Optical                  Coherence Tomography : OCT)

     - การตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดบนจอตาและชั้นคอรอยด์ด้วยการฉีดสีเข้าหลอด                                                                              เลือดดำ (Fundus Fluoresceine Angiography and Indocyanine Green                                                                                            Angiography : FFA and ICGA)

     

- การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดโดยไม่ต้องฉีดสีเข้าเส้นเลือด อาศัยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ความเร็ว

  สูง (Swept-source Optical Coherence Tomography with Angiography (Swept-source OCT with OCTA)

- การตรวจตาด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ophthalmic Ultrasound)

- การถ่ายภาพจอตาโดยใช้กล้องความละเอียดสูง (High resolution Fundus Photography)                                                                     - การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเซลล์จอตาและบริเวณจุดรับภาพชัดโดยใช้คลื่นไฟฟ้า (Electrophysiologic Study of Retina and Macula)

- การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเซลล์จอตาและบริเวณจุดรับภาพชัด ระดับโมเลกุล (Biochemical marker and Molecular Study of Retina 

  and Macula)

    

โดยเราสามารถให้การรักษาความผิดปกติของจอตาและน้ำวุ้นลูกตาได้อย่างหลากหลาย ได้แก่

 

1. ความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตา อาทิ เช่น

     โรคเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)

     โรคหลอดเลือดดำบนจอตาอุดตัน (Retinal Venous Occlusion)

     โรคหลอดเลือดแดงบนจอตาอุดตัน (Retinal Arterial Occulsion)

     โรคการอักเสบของหลอดเลือดบนจอตา

     โรคความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดบนจอตา


2. ความผิดปกติของบริเวณจุดรับภาพชัดบนจอตา อาทิ เช่น

     โรคจุดรับภาพชัดเสื่อมเหตุจากอายุ

     โรคจุดรับภาพชัดบวมจากสาเหตุต่างๆ

     โรคพังผืดเกาะบริเวณจุดรับภาพชัด

     โรคความผิดปกติของหลอดเลือดใต้จุดรับภาพชัด

     โรคจุดรับภาพชัดเป็นรู

     โรคความผิดปกติของรอยต่อระหว่างจุดรับภาพชัดและน้ำวุ้นลูกตา

     โรคความผิดปกติอื่นๆ ของจุดรับภาพชัด


3. โรคจอตาฉีกขาด และจอตาลอก อาทิ เช่น

     โรคจอตาฉีกขาดและการลอกตัวของชั้นจอตา

     โรคจอตาลอกจากความผิดปกติอื่นๆ ของจอตา


4. ความผิดปกติของน้ำวุ้นลูกตา อาทิ เช่น

     เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา

     การเสื่อมสภาพของน้ำวุ้นลูกตา

     โรคการตกตะกอนในน้ำวุ้นลูกตา


5. โรคจอประสาทตาในเด็ก อาทิ เช่น

     โรคจอประสาทตาในเด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนด

     โรคจอประสาทตาเสื่อมในเด็ก

     ความผิดปกติอื่นๆ ของจอตาและน้ำวุ้นลูกตาในเด็ก


6. อุบัติเหตุในส่วนหลังของลูกตา


7. การอักเสบและการติดเชื้อในลูกตา


8. ความผิดปกติอื่นๆ ของจอตาและน้ำวุ้นลูกตา

 

ทั้งนี้ หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา มีอาจารย์ประจำหน่วยทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย


    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิ

    อาจารย์นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

    อาจารย์นายแพทย์อดิศัย วราดิศัย

    อาจารย์แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์

    อาจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

 

และมีอาจารย์พิเศษที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีก 3 ท่าน ได้แก่


    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร พิศาลก่อสกุล

    อาจารย์นายแพทย์ประศาสน์ ลักษณะพุกก์

    อาจารย์นายแพทย์กฤติเดช เตชะคุปป์

 

นอกจากนี้ ทางหน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตายังสามารถให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอีกปีละ 3 ราย และยังมีแพทย์ประจำบ้านรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพจอตาและการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ คอยสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ป่วย และยังมีการจัดการประชุมเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาและน้ำวุ้นตาให้แก่สังคม เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ สามารถกลับไปใช้สายตาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในอนาคต

Visitors: 30,319