หน่วยวิจัยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา

หน่วยวิจัยจอตาและน้ำวุ้นตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(Chulalongkorn Retina and Vitreous Research Unit)

 

เครื่องมือทันสมัยจะไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าคนใช้ไม่มีศักยภาพเพียงพอ”

            หน่วยจอตาและวุ้นลูกตาเป็นศูนย์ให้บริการรักษาโรคจอตาและวุ้นลูกตาแบบครบวงจร โดยสามารถตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดโดยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ การตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดบนจอตาและชั้นคอรอยด์ด้วยการฉีดสีเข้าหลอดเลือดดำ การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดโดยไม่ต้องฉีดสีเข้าเส้นเลือด อาศัยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ความเร็วสูงแต่การลงทุนในเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาเพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติจะไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด หากคุณภาพของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ทางหน่วยฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีมแพทย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่า หน่วยจอตาและวุ้นลูกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีศักยภาพของแพทย์ผู้รักษา บุคลากร และเครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาและวุ้นลูกตาอย่างครบวงจรเป้นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์การให้บริการรักษาโรคจอตาและน้ำวุ้นลูกตาแบบครงวงจร ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคของน้ำวุ้นลูกตาและความผิดปกติของจอตาทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ หรือโรคจอตาและน้ำวุ้นลูกตาที่มีความซับซ้อนกว่าผู้ป่วยปกติได้ โดยสามารถให้การตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ อาทิเช่น

 

 

การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดโดยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ (Optical Coherence Tomography : OCT)

การตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดบนจอตาและชั้นคอรอยด์ด้วยการฉีดสีเข้าหลอดเลือดดำ (Fundus 

  Fluoresceine Angiography and Indocyanine-Green Angiography : FFA and ICGA) ทั้งแบบปกติและแบบมุมกว้าง (Ultra-wide field angiography) 

การตรวจความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดและขั้วประสาทตาโดยไม่ต้องฉีดสีเข้าเส้นเลือด อาศัยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ความเร็ว

  สูง (Swept-source Optical Coherence Tomography with Angiography (Swept-source OCT with OCTA)

การตรวจตาด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Ophthalmic Ultrasound Suite)

การถ่ายภาพจอตาโดยใช้กล้องความละเอียดสูง (High-Definition Fundus Photography)                                                            

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเซลล์จอตาและบริเวณจุดรับภาพชัดโดยใช้คลื่นไฟฟ้า (Electrophysiologic Study of Retina and Macula)

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเซลล์จอตาและบริเวณจุดรับภาพชัด ระดับโมเลกุล (Biochemical marker and Molecular Study of Retina 

  and Macula)

การตรวจการทำงานของบริเวณจุดรับภาพชัด โดยการวัดลานสายตาระดับจุลภาค (Automated Microperimetry)

การตรวจโครงสร้างของจอประสาทตาและบริเวณจุดรับภาพชัด โดยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ในขณะทำการผ่าตัด (Intraoperative Optical Coherence 

  Tomography)

โดยเราพร้อมที่จะให้การรักษาความผิดปกติของจอตาและน้ำวุ้นลูกตาได้อย่างหลากหลาย ได้แก่

1. ความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตา อาทิ เช่น

     โรคเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)

     โรคหลอดเลือดดำบนจอตาอุดตัน (Retinal Venous Occlusion)

     โรคหลอดเลือดแดงบนจอตาอุดตัน (Retinal Arterial Occulsion)

     โรคการอักเสบของหลอดเลือดบนจอตา

     โรคความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดบนจอตา

2. ความผิดปกติของบริเวณจุดรับภาพชัดบนจอตา อาทิ เช่น

     โรคจุดรับภาพชัดเสื่อมเหตุจากอายุ

     โรคจุดรับภาพชัดบวมจากสาเหตุต่างๆ

     โรคพังผืดเกาะบริเวณจุดรับภาพชัด

     โรคความผิดปกติของหลอดเลือดใต้จุดรับภาพชัด

     โรคจุดรับภาพชัดเป็นรู

     โรคความผิดปกติของรอยต่อระหว่างจุดรับภาพชัดและน้ำวุ้นลูกตา

     โรคความผิดปกติอื่นๆ ของจุดรับภาพชัด

3. โรคจอตาฉีกขาด และจอตาลอก อาทิ เช่น

     โรคจอตาฉีกขาดและการลอกตัวของชั้นจอตา

     โรคจอตาลอกจากความผิดปกติอื่นๆ ของจอตา

4. ความผิดปกติของน้ำวุ้นลูกตา อาทิ เช่น

     เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา

     การเสื่อมสภาพของน้ำวุ้นลูกตา

     โรคการตกตะกอนในน้ำวุ้นลูกตา

5. โรคจอประสาทตาในเด็ก อาทิ เช่น

     โรคจอประสาทตาในเด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนด

     โรคจอประสาทตาเสื่อมในเด็ก

     ความผิดปกติอื่นๆ ของจอตาและน้ำวุ้นลูกตาในเด็ก

6. อุบัติเหตุในส่วนหลังของลูกตา

7. การอักเสบและการติดเชื้อในลูกตา

8. ความผิดปกติอื่นๆ ของจอตาและน้ำวุ้นลูกตา

ทั้งนี้ หน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตา มีอาจารย์ประจำหน่วยทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

    อาจารย์นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต (หัวหน้าหน่วย)

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิ

    อาจารย์นายแพทย์อดิศัย วราดิศัย

    อาจารย์แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์

    อาจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

และมีอาจารย์พิเศษที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีก 4 ท่าน ได้แก่

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร พิศาลก่อสกุล

    อาจารย์นายแพทย์ประศาสน์ ลักษณะพุกก์

    อาจารย์นายแพทย์กฤษณะ พงศกรกุล

    อาจารย์นายแพทย์กฤติเดช เตชะคุปป์

นอกจากนี้ ทางหน่วยจอตาและน้ำวุ้นลูกตายังมีศักยภาพในการให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอีกปีละ 3 ราย และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาจักษุวิทยาอย่างเสมอมา รวมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางจอตาและการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษที่คอยสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ป่วย และยังมีการจัดการประชุมวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับแพทย์หรือจักษุแพทย์จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาและน้ำวุ้นตาให้แก่สังคม เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ สามารถกลับไปใช้สายตาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในอนาคต

Visitors: 140,163