หน่วยจักษุประสาทวิทยา

หน่วยจักษุประสาทวิทยา (Neuro-ophthalmology unit)

 

ยินดีให้การบริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจักษุประสาทวิทยา อาทิ เช่น ปัญหาด้าน

อาการตามัวลง ที่อาจเกิดจากโรคของ เส้นประสาทตา ได้แก่ เส้นประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis), เส้นประสาทตาขาดเลือด (Ischemic optic neuropathy), เส้นประสาทตาเสื่อมจากการถูกกดทับ (Compressive optic neuropathy)

อาการเห็นภาพซ้อน หรือ รูม่านตาไม่เท่ากัน หนังตาตก ที่มีสาเหตุเกิดจากโรคของเส้นประสาททีใช้ควบคุมการกลอกตาและรูม่านตา

อาการกล้ามเนื้อรอบตาหรือใบหน้ากระตุก โดยสามารถให้การรักษาโดยการฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซิน

 

โดยมีการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นทีม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุประสาท ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทด้านต่างๆ อาทิ เช่น อายุรกรรมประสาท ประสาทรังสีวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ เป็นต้น โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์สหสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมจักษุแพทย์ทั่วไปรวมทั้งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุประสาทวิทยา มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุประสาท

 

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางจักษุประสาทด้วยการตรวจพิเศษที่ทันสมัย ได้แก่

 - การตรวจลานสายตาด้วยเครื่องตรวจลานสายตาอัตโนมัติ (Computerized Visual Field Analysis)

 - การสแกนความหนาของเส้นประสาทตาและหลอดเลือดที่จอตาและขั้วประสาทตา (Optical Coherence Tomography and OCT angiography)

 - ตรวจการมองเห็นสีแบบซับซ้อนและความสามารถในการแยกแยะแถบขาวดำ (Sophisticated color vision and contrast sensitivity analysis)

 - การตรวจวินิจฉัยการทำงานของเซลล์รับแสงที่จอตาและประสาทตา โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าของจอตาและเส้นประสาทตา          (Electrophysiological study of retina and visual pathway)

 

โดยมีอาจารย์ประจำหน่วย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

             รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพริมา หิรัญวิวัฒนกุล (หัวหน้าหน่วย)

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศล

              อาจารย์นายแพทย์สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

 

และอาจารย์พิเศษ จำนวน 2 ท่าน

             อาจารย์แพทย์หญิงเบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์

              

Visitors: 34,501