อ.พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุวิทยาเด็กและตาเข
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ           08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุวิทยาเด็ก
                        วันอังคาร       13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคกล้ามเนื้อตา
                        วันพฤหัสบดี   13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันจันทร์     16.00 - 20.00น.
                        วันเสาร์       08.00 - 12.00น.
Visitors: 140,158