อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
Certification in Retina and Pediatric Retina Program, John A. Moran Eye Center, University of Utah, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพฤหัส     08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
                        วันศุกร์        08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิคจอประสาทตาเด็ก
                        วันอังคาร    13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิตรวจทางจักษุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
                        วันจันทร์     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันอังคาร    16.00 - 20.00น.
                        วันอาทิตย์   08.00 - 12.00น.
Visitors: 140,151