อ.นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต้อหิน
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน และสายตาเลือนราง
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ          08.30 - 10.30น.
                        วันศุกร์         08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคเลนส์สัมผัส
                        วันอังคาร     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคสายตาเลือนราง
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันจันทร์      16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,163