อ.นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุประสาทวิทยา
 
Certificate of International Fellowship in Neuro-Ophthalmology, Stein and Doheny Eye Institute, 
University of California Los Angeles, California, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุประสาทวิทยา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ            08.30 - 10.30น.
                        วันพฤหัสบดี    08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุประสาทวิทยา
                        วันอังคาร        13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคโบทูลินุมท๊อกซิน
                        วันพฤหัสบดี    13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันอังคาร        16.00 - 20.00น.
                        วันศุกร์           16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,159