อ.พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต้อหิน

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันอังคาร     08.30 - 10.30น.

                        วันพฤหัสบดี 08.30 - 10.30น.

                       

                       คลินิคต้อหิน

                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันจันทร์     16.00 - 20.00น.

Visitors: 140,157