การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา (ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี)

 

แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

แขนงวิชาจักษุวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาของภาควิชา

ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต

 

 

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี) รวมทั้งสิ้น 7 สาขาย่อย ดังนี้

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหิน

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภูมิคุ้มกันตาอักเสบ


เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมาพร้อมใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

1.      สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.      สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

4.      สำเนาหนังสือจากต้นสังกัด (ต้นสังกัดต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น) อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)

5.      คะแนนภาษาอังกฤษ

6.      หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

7.      รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

8.      สำเนาทะเบียนบ้าน

9.      สำเนาบัตรประชาชน

  

 หมายเหตุ       ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16

รพ.จุฬาลงกรณ์

Visitors: 143,879