การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี)
แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การ แพทย์คลินิก
แขนงวิชาจักษุวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาของภาควิชา
ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต


หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีสาขาดังนี้
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหิน
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภูมิคุ้มกันตาอักเสบ

  • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2. รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือปิดบังใบหน้า) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 3. สำเนาใบวุฒิบัตร 1 ...

  • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด2. รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือปิดบังใบหน้า) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป3. สำเนาใบ Transcript 1 ชุด4. ...
Visitors: 30,321