การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา (ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี)

 

แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

แขนงวิชาจักษุวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาของภาควิชา

ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต

 

 

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี) รวมทั้งสิ้น 7 สาขาย่อย ดังนี้

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหิน

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทตา

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภูมิคุ้มกันตาอักเสบ


Visitors: 67,650