การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา (ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี)
 
แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แขนงวิชาจักษุวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาของภาควิชา
ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต
 
 
2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี) รวมทั้งสิ้น 7 สาขาย่อย ดังนี้
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหิน
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทตา
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภูมิคุ้มกันตาอักเสบ
Visitors: 34,498