ข่าวสาร


  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop ครั้งที่ 10 จัดระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องBasic Cataract Surgery Workshop 2021 และAdvanced Cataract Surgery Workshop 2021 โดยมีวัตถุประสงค์...

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใ...

  • ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eyebrow and Upper eyelid rejuvenation ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 - 16...
Visitors: 143,877