ข่าวสาร


  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop ครั้งที่ 10 จัดระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องBasic Cataract Surgery Workshop 2021 และAdvanced Cataract Surgery Workshop 2021 โดยมีวัตถุประสงค์...
Visitors: 89,818