ข่าวสาร


 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใ...

 • ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 โดยมีวัตถุป...

 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูก ถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉ...

 • ภาควิชาจักษุวิทยาขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop 2019ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้บรรยายและผ่าตัด: 22,000 บาท ...

 • ภาควิชาจักษุวิทยาขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการSoft Cadaver Glaucoma Workshop 2019 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณทัศนีย์ ดวงตาเห็นธรร...

 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิ...

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ หน้าที่ 1Job Description: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)หน่วยงาน: ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ฝ่ายจักษุวิทยาผู้บังคับบัญชา: หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (รศ.พญ.งามจิตต์...

 • ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา ได้จัดงานสัมมนาภาควิชา ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล&สปา จังหวัดระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีจิตสำน...

 • โครงการเสวนาให้ความรู้แนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ และประชาสัมพันธ์องค์กร หลักการและเหตุผลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล...

 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery: Basic Cataract Workshop ในวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 ณ.อาคาร สธ. ชั้น 16 ห้อง...

 • Varying Presentations of Optic Neuritis ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมประสาทจักษุวิทยา จะจัดงานVarying Presentations of Optic Neuritis โดยมีวัตถุ...

 • ด้วยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานประชุม Soft Cadaver Glaucoma Surgery ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา ...

 • Pterygium workshop V.web.jpg
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...

 • Bander cunof2018-100.jpg
  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2nd Chulalongkorn Neuro-ophthalmology Forum(CUNOF) เรื่อง "Practical Points in Neuro-Ophthalmology fo...

 • Retina Day 1.jpg
  หน่วยจอตาและน้ำวุ้นตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนา "Retina Day 2018" ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ...

 • KC_for_dr 140261_c-01.png
  ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางกระจกตาและผิวดวงตา จะจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ Keratoconus Workshop ในวันที่ 16 มีนาคม 2018 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุ...

 • poster cataract workshop 2018.png
  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery: Basic and Advanced Cataract Workshop ในวันที่ 15 – 19 และ 26 มกราคม 2561 ณ ศูน...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • Presentation1.jpg
  ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงานอบรมเวชระเบียน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 ดังนี้ 1.รางวัลเวชระเบียนดีเด่น ได้แก่ แพทย์หญิงธันยพร ศรีเบญจภานนท์ 2.รางวั...

 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Eye soft cadaver workshop ครั้งที่7: Eyelid Orbit and Lacrimal System ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 โดยฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห...

 • DSC_1136b.jpg
  9 มิถุนายน 2560 : คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ พระ...

 • 1494924767966.jpg
  16 พฤษภาคม 2560 :ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าว“รพ.จุฬาลงกรณ์ รักษาต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่...

 • image1112.JPG
  11 พฤษภาคม 2560 :ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่...

 • Presentation12.jpg
  1 พฤษภาคม 2560 :ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ แพทย์หญิงวรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุลเนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจักษุแพท...

 • Presentation1.jpg
  28 เมษายน 2560:ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สกล ตั้งจรรยาธรรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลระดับ"ดีมาก (Very Good)"จาก...

 • Untitled.jpg
  20 เมษายน 2560ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติและ...

 • crop-1492614313360ss.jpg
  19 เมษายน 2560 :ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการและปรับกระบวนการการให้บริการผู้ป่วยต้อกระจก เพื่อความเป็นเลิศในการดูแลแบบบูรณาการและยั่...

 • ass.jpg
  8 กุมภาพันธ์ 2560 :คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จ...

 • ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมประชุม --- The 2nd CKPU Meeting --- By CU Retina Research Unit,KKU Eye CenterProctor Foundation, UCSF ร่วมกับชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ในหัวข้อ ...
Visitors: 57,871