อ.พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา กระจกตา

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        

                       

                       คลินิคกระจกตา

                        วันจันทร์     13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันจันทร์     16.00 - 20.00น.

Visitors: 140,161