อ.นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
Certificate of Fellowship in Medical Cornea, F.I.Proctor Foundation, University of California San Francisco, USA
 
Certificate of Fellowship in Uveitis, F.I.Proctor Foundation, University of California San Francisco, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา ภูมิคุ้มกันและการอักเสบในลูกตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันอังคาร     08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
                        วันจันทร์      08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันอังคาร     16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,151