รศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุประสาทวิทยา
 
Certificate of Clinical Research Fellow in Neuro-Ophthalmology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุประสาทวิทยา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันศุกร์           08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุประสาทวิทยา
                        วันอังคาร        13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคโบทูลินุมท๊อกซิน
                        วันพฤหัสบดี   13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพุธ        16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,158