รศ.พญ.อนิตา มนัสสากร

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

Certificate in Glaucoma, University of California Los Angeles, California, USA

 

Certificate in Glaucoma, University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, USA

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันอังคาร     08.30 - 10.30น.

                       

                       คลินิคต้อหิน

                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันอังคาร    16.00 - 20.00น.

                        วันอาทิตย์   08.00 - 12.00น.

Visitors: 140,159