รศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา กระจกตา

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันพฤหัสบดี  08.30 - 10.30น. 

 

                       คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา

                        วันพุธ          08.30 - 12.00น.

                       

                       คลินิคกระจกตา

                        วันจันทร์       13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันอาทิตย์     08.00 - 12.00น.

Visitors: 140,151