รศ.พญ.ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

Certificate of International Fellowship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Jules Stein Eye Institute, UCLA School of Medicine, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุวิทยาเด็กและตาเข
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพฤหัสบดี   08.30 - 10.30น.
                       
                       คลินิคจักษุวิทยาเด็ก
                        วันอังคาร       13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคกล้ามเนื้อตา
                        วันพฤหัสบดี   13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันอาทิตย์      08.00 - 12.00น.
Visitors: 140,151