รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

Certificate of International Research Fellowship in Cornea, External Disease and Refractive Surgery, University of California San Diego, California, USA

 
Certificate in Low Vision Care, Lighthouse International, New York, USA
 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อกระจก ตรวจวัดสายตา สายตาเลือนรางและเลนส์สัมผัส

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                         วันพฤหัสบดี  08.30 - 12.00น.

                       คลินิคเลนส์สัมผัส

                         วันอังคาร      13.00 - 16.00น.

                       คลินิคสายตาเลือนราง

                         วันอังคาร      09.00 - 11.00น.

                         วันพฤหัสบดี  13.00 - 16.00น.

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                         วันจันทร์       16.00 - 20.00น.

Visitors: 140,161