อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวลกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันศุกร์         10.30 - 12.30น.
                       
                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
                        วันพุธ          08.00 - 12.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพฤหัสบดี  16.00 - 20.00น.
                        
Visitors: 140,161