ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา


Certificate of Clinical Glaucoma Fellowship, The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, 

Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne, Australia


สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหินตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันจันทร์       10.30 - 12.30น.

                       

                       คลินิคต้อหิน

                        วันพฤหัสบดี  13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันพฤหัสบดี  16.00 - 20.00น.

Visitors: 57,640