รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 
Certification of Clincal Neuro-ophthalmology Fellowship, University of Michigan, USA
 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุประสาทวิทยา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพฤหัสบดี 10.30 - 12.30น.
                       
                       คลินิคจักษุประสาทวิทยา
                        วันอังคาร     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคคลื่นไฟฟ้าการมองเห็น
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.

                       คลินิคโบทูลินุมท๊อกซิน
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันศุกร์       16.00 - 19.00น.
                        วันอาทิตย์   08.00 - 12.00น.
Visitors: 57,641