รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 
Certificate of Clinical Neuro-Ophthalmology Fellowship, University of Michigan, USA
 
 
สาขา : จักษุวิทยา จักษุประสาทวิทยา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพฤหัสบดี 10.30 - 12.30น.
 
                       คลินิคจักษุประสาทวิทยา
                        วันอังคาร     13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคคลื่นไฟฟ้าการมองเห็น
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันศุกร์        16.00 - 19.00น.
                        วันอาทิตย์    08.00 - 12.00น.
Visitors: 140,153