ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

Certificate in Clinical Fellowship in Ophthalmology (Ophthalmic Pathology), Massachusetts Eye and Ear Infirmary,
Harvard Medical School, Massachusetts, USA


สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุพยาธิวิทยา

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันจันทร์     08.30 - 10.30น.

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันศุกร์       16.00 - 20.00น.
                        วันอาทิตย์   08.00 - 12.00น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)
Visitors: 57,641