ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 
Certificate in Clinical Fellowship in Ophthalmology (Ophthalmic Pathology), Massachusetts Eye and Ear Infirmary,
Harvard Medical School, Massachusetts, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จักษุพยาธิวิทยา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันจันทร์     08.30 - 10.30น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันศุกร์       16.00 - 20.00น.
                        วันอาทิตย์   08.00 - 12.00น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)
Visitors: 140,158