อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 
Certification of Fellowship in Medical Retina, Hahnemann University, USA
 
Certification of Fellowship in Surgical Retina, University of British Columbia, Vancouver, Canada
 
Master of Science in Health Development (Clinical Epidemiology), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันอังคาร   10.30 - 12.30น.

                       คลินิคจอประสาทตาเด็ก

                        วันอังคาร   13.00 - 16.00น.

                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

                        วันศุกร์      08.30 - 12.00น.

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันจันทร์    16.00 - 20.00น.

Visitors: 140,151