รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา


ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา


Certificate in Cornea and Refractive Surgery, Doheny Eye Institute, University of Southern California, California, USA


 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา กระจกตา

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันพฤหัสบดี  10.30 - 12.30น.

 

                       คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา

                        วันจันทร์       08.30 - 12.00น.

                        วันศุกร์         08.30 - 12.00น.

                       

                       คลินิคกระจกตา

                        วันจันทร์       13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันพุธ          16.00 - 20.00น.

                        วันเสาร์        08.00 - 12.00น.

Visitors: 140,161