รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

หัวหน้าภาค

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา

 

Certificate in Cornea and External Eye Disease, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami, Florida, USA

 

 

สาขาวิชา : จักษุวิทยา กระจกตา

 

ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ

                        วันศุกร์         10.30 - 12.30น.


                       คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา

                        วันพฤหัสบดี  08.30 - 12.00น.

                       

                       คลินิคกระจกตา

                        วันจันทร์       13.00 - 16.00น.

 

                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

                        วันพฤหัสบดี  16.00 - 20.00น.

Visitors: 57,871