รศ.นพ.นายแพทย์ปกิตติ ทยานิธิ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
Certificate of Vitreous and Retina Surgery Fellowship, University of Tennessee, Memphis, Tennessee, USA.
 
Certificate of Ophthalmology, Toranomon Hospital, Tokyo, Japan
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันพุธ         10.30 - 12.30น.
                       
                       คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
                        วันพฤหัสบดี 08.30 - 12.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันจันทร์     16.00 - 20.00น.
                      
Visitors: 140,161