รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
 
Certificate of Clinical Fellowship in Glaucoma, University of British Columbia,
Vancouver, Canada
 
Japan Ophthalmologist Association Fellowship, Dokkyo University, Japan
 
Visiting Fellowship, Bascom Palmer Eye Institute, Florida, USA
 
Visiting Fellowship, New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA
 
 
สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันอังคาร     10.30 - 12.30น.
                       
                       คลินิคต้อหิน
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพุธ         16.00 - 20.00น.
Visitors: 140,151