รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

Certificate of Clinical Fellowship in Glaucoma, University of British Columbia,
Vancouver, Canada

Japan Ophthalmologist Association Fellowship, Dokkyo University, Japan

Visiting Fellowship, Bascom Palmer Eye Institute, Florida, USA

Visiting Fellowship, New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA


สาขาวิชา : จักษุวิทยา ต้อหิน
 
ตารางออกตรวจ : คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
                        วันอังคาร     10.30 - 12.30น.
                       
                       คลินิคต้อหิน
                        วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00น.
 
                       คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
                        วันพุธ         16.00 - 20.00น.
Visitors: 57,640