ติดต่อเรา

   

           ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

                ชั้น 2    อาคาร 14 ชั้น

                โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย

                                                                                 1873 ถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

                                                                                 โทรศัพท์ 02-256-4420 , 02-256-4421

                                                                                               02-256-4422 , 02-256-4423

                                                                                               02-256-4424

Visitors: 34,497